Statut

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

Art. 1.

 

Niniejszy statut reguluje działalność Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „KONTO”, zwanego dalej Kołem.

 

Art. 2.

 

Koło jest nieposiadającym osobowości prawnej dobrowolnym i samorządnym zrzeszeniem studentów, pracowników naukowych oraz wszystkich zainteresowanych realizacja celów ujętych w niniejszym statucie, działającym przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, zwanym dalej Uczelnią.

 

Art. 3.

 

Koło zostaje powołane z inicjatywy studentów Uczelni w składzie: Karolina Chruszcz, Milena Łabuś, Katarzyna Niewiadomska, Karolina Pasierbek, Monika Sobolewska, Paweł Trzeciak, Piotr Żuchowski oraz Anna Flotyńska, Marta Głowacka, Piotr Hans, Izabela Jamka, Maria Jęczmionka, Dawid Napierała, Ilona Rączkiewicz, Małgorzata Szyc, zwanych dalej Członkami Założycielami oraz Opiekunów Koła: dr Marzeny Remlein oraz dra Marka Masztalerza.

 

Art. 4.

 

Podstawą prawną działania Koła jest decyzja Jego Magnificencji Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 46 z dnia 22 października 2003 r.

 

Art. 5.

 

Koło działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Art. 6.

 

Koło może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, szczególnie zajmujących się problematyką rachunkowości.

 

Art. 7.

 

Koło ma prawo do używania znaków graficznych, które stanowią własność Koła.

 

Art. 8.

 

Koło powołuje się na czas nieokreślony.

 

 

 

Rozdział II

 

Cele i przedmiot działalności Koła

 

 

 

Art. 9.

 

Celem działalności Koła jest:

 

a)      stwarzanie Członkom Koła okazji do pogłębiania wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny rachunkowości;

 

b)      przygotowanie Członków Koła do pracy zawodowej poprzez praktyczne wykorzystanie zdobywanej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny rachunkowości;

 

c)      integracja studentów o wspólnych zainteresowaniach związanych z szeroko rozumianą dziedziną rachunkowości;

 

d)      propagowanie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej dziedziny rachunkowości;

 

e)      umożliwienie wszechstronnego rozwoju Członkom Koła;

 

f)       dbałość o dobry wizerunek Uczelni.

 

Art. 10.

 

Cele statutowe realizowane są poprzez:

 

a)      cykliczne spotkania Członków Koła;

 

b)      nawiązywanie i poszerzanie kontaktów w ramach Uczelni oraz z innymi ośrodkami akademickimi, przedstawicielami środowisk naukowych, oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć;

 

c)      ogłaszanie prac Członków Koła w czasopismach, biuletynach i prasie naukowej;

 

d)      inicjowanie spotkań oraz nawiązywanie bezpośredniej współpracy z przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji działających w obszarze zainteresowań Koła;

 

e)      udział w krajowych i międzynarodowych kongresach, seminariach, konferencjach, wykładach, odczytach, warsztatach itp. z szeroko rozumianej dziedziny rachunkowości oraz ich organizację;

 

f)       prowadzenie własnych lub zleconych prac badawczych z szeroko rozumianej dziedziny rachunkowości;

 

g)      inne działania sprzyjające realizacji celów wymienionych w art. 9.

 

Art. 11.

 

Za realizację celów wymienionych w art. 9. odpowiedzialny jest każdy Członek Koła.

 

 

 

Rozdział III

 

Członkostwo

 

 

 

Art. 12.

 

Członkami Zwyczajnymi Koła, zwanymi dalej Członkami, mogą być studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Art. 13.

 

Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła po okresie co najmniej dwóch miesięcy aktywnej pracy na rzecz Koła. Uzyskanie statusu Członka Koła wymaga złożenia deklaracji aktywnego uczestniczenia w jego pracach oraz zobowiązania się do poszanowania zapisów jego statutu.

 

Art. 14.

 

Członkami Honorowymi Koła mogą być osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.

 

Art. 15.

 

Członkostwo honorowe nabywa się dożywotnio na mocy uchwały zgromadzenia.

 

Art. 16.

 

Założyciele zyskują status Członków Zwyczajnych z dniem podpisania statutu.

 

 

 

Rozdział IV

 

Prawa i obowiązki Członków Koła

 

 

 

Art. 17.

 

Członek Koła ma prawo:

 

a)      uczestniczyć we wszelkich formach działalności Koła;

 

b)      korzystać z pracy pracowników naukowych jednostki Uczelni;

 

c)      do czynnego i biernego prawa wyborczego w organach Koła;

 

d)      wypowiadania się i zgłaszania wniosków dotyczących Koła;

 

e)      korzystania z wszelkich pomocy naukowych, materiałów oraz urządzeń będących własności Koła.

 

Art. 18.

 

Członkowi Honorowemu przysługują wszystkie prawa z wyłączeniem art. 17. pkt c).

 

Art. 19.

 

Członek Koła ma obowiązek:

 

a)      przestrzegać postanowień statutu, regulaminów Koła oraz uchwał jego Organów;

 

b)      terminowo wywiązywać się z powierzonych prac;

 

c)      aktywnie przyczyniać się do kształtowania i realizacja celów Koła;

 

d)      dbania o dobry wizerunek Koła oraz Uczelni;

 

e)      czynnego uczestniczenia w pracach Koła;

 

f)       terminowego regulowania składek członkowskich;

 

g)      poszanowania zasad współżycia społecznego.

 

Art. 20.

 

Członkostwo w Kole wygasa w przypadku:

 

a)      złożenia pisemnej oraz dobrowolnej rezygnacji Zarządami Koła;

 

b)      utraty przez Członka statusu studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;

 

c)      wykluczenia Członka w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Członków Koła, po konsultacji z Opiekunem Koła w przypadku, gdy rażąco narusza on postanowienia prawa powszechnie obowiązującego, statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, niniejszego statutu bądź regulaminu Koła lub gdy nie bierze czynnego udziału w działalności Koła bądź nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

 

d)      rozwiązania Koła, o którym jest mowa w art. 45;

 

e)      śmierci Członka.

 

Art. 21.

 

W przypadkach, o których mowa w art. 21. pkt. a)-b), uchwałę stwierdzającą ustanie członkostwa podejmuje Zarząd Koła.

 

Art. 22.

 

W przypadku stwierdzenia niemożności czasowego wykonywania przez Członków Koła, o których jest mowa w art. 19. lub na wniosek zainteresowanego, Zarząd Koła może podjąć decyzję o zawieszeniu członkostwa.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Organy Koła

 

 

 

Art. 23.

 

Władze Koła stanowią:

 

a)      Opiekun Koła;

 

b)      Zgromadzenie Członków Koła, zwane dalej Zgromadzeniem;

 

c)      Zarząd Koła, zwany dalej Zarządem;

 

d)      Sekretarz Koła.

 

 

 

Rozdział VI

 

Opiekun Koła

 

 

 

Art. 24.

 

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „KONTO” może być wyłącznie pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zgłoszona przez kierownika Katedry kandydatura na Opiekuna Koła podlega akceptacji Prorektora ds. Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

Art. 25.

 

Do kompetencji Opiekunka Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „KONTO” należy:

 

a)      reprezentowanie Koła zarówno w ramach Uczelni, jak i poza nią;

 

b)      zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości „KONTO” i pomoc merytoryczna w ich realizacji;

 

c)      rozstrzyganie sporów członkowskich;

 

d)      zatwierdzanie wydatków przeznaczonych na realizację celów Koła;

 

e)      ogłaszanie pełnej listy kandydatów do Zarządu Koła;

 

f)       przedkładanie Prorektorowi ds. Dydaktyki za pośrednictwem Pełnomocnika Rektora ds. Studenckich Kół Naukowych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Koła.

 

 

 

Rozdział VII

 

Zgromadzenie

 

 

 

Art. 26.

 

Zgromadzenie jest zebraniem Członków Koła i stanowi jego najwyższe władze.

 

Art. 27.

 

Zgromadzenie może zostać zwołane na wniosek Zarządu, Opiekuna Koła lub przynajmniej 2/5 ogólnej liczby Członków Koła.

 

Art. 28.

 

W Zgromadzeniu Członków Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości „KONTO” mają prawo uczestniczyć wszyscy Członkowie Koła. Informacja o terminie, miejscu i tematyce poruszanej na zgromadzeniu zostanie umieszczona na stronie internetowej Koła na tydzień przed planowanym terminem.

 

Art. 29.

 

Za wykonanie art. 28. odpowiedzialny jest wnioskodawca, o który jest mowa w art. 27. lub osoba, której ta funkcja została powierzona przez Zarząd.

 

Art. 30.

 

Na Zgromadzeniu każdemu Członkowi przypada jeden głos, z uwzględnieniem postanowień art. 18.

 

Art. 31.

 

Kompetencje Zgromadzenia:

 

a)      uchwały Zgromadzenie Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy Członków Koła posiadających prawo głosu w głodowaniu jawnym;

 

b)      uchwały w sprawach wyboru i odwołania członków Zarządu Kola podejmowane są kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej polowy Członków Koła posiadających prawo głosu w głosowaniu tajnym;

 

c)      ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o podejmowaniu uchwały zwykłą większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów za podjęciem uchwały była większa od liczy głosów przeciwnych, niezależnie od liczby osób, które wstrzymały się od głosu;

 

d)      ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o podjęciu uchwały kwalifikowaną większością głosów, należy przez to rozumieć, że do podjęcia uchwały niezbędne jest, aby liczba głosów oddanych za podjęciem uchwały była większa niż suma głosów oddanych
przeciwko uchwale i wstrzymujących się, a zarazem, aby liczba głosów oddanych za
podjęciem uchwały przekraczała wyznaczony ułamkiem próg głosów.

 

 

 

Rozdział VIII

 

Zarząd

 

 

 

Art. 32.

 

Zarząd Składa się z:

 

a)      Przewodniczącego;

 

b)      Wiceprzewodniczącego ds. Kontaktów Zewnętrznych;

 

c)      Wiceprzewodniczącego ds. Finansowych;

 

d)      Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych;

 

Wybranych przez zgromadzenie zgodnie z art. 31. pkt. b).

 

Art. 33.

 

Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.

 

Art. 34.

 

Zarząd powoływany jest na okres jednego roku akademickiego.

 

Art. 35.

 

Kompetencje i obowiązki Zarządu:

 

a)      ustalanie rocznego planu działalności zgodnego z celami Koła;

 

b)      pozyskiwanie środków na finansowanie ustalonych prac Koła;

 

c)      kierowanie Kołem i kontrola jego prac w ramach rocznego planu działalności;

 

d)      zarządzanie majątkiem Koła;

 

e)      zatwierdzanie kandydatów na Członków Koła;

 

f)       podejmowanie decyzji o skreśleniu Członka z listy Członków Koła;

 

g)      reprezentowanie Koła w ramach Uczelni oraz poza nią;

 

h)      składanie Zgromadzeniu sprawozdania ze swojej działalności i powierzonych mu środków w momencie upływu kadencji;

 

i)        zwoływanie Zgromadzeń.

 

Art. 36.

 

Wszelkie decyzje Zarząd podejmuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 liczby jego członków.

 

Art. 37.

 

W przypadku równowagi głosów, o których jest mowa w art. 36., decydujący jest głos Przewodniczącego Zarządu.

 

Art. 38.

 

Zarząd ma prawo upoważnić dowolnego Członka do reprezentowania Koła w określonej dziedzinie i określonym czasie.

 

Art. 39.

 

Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:

 

a)      rezygnacji złożonej Zgromadzeniu;

 

b)      śmierci Członka;

 

c)      upłynięcia kadencji;

 

d)      odwołania Członka Zarządu przez Zgromadzenie;

 

e)      rozwiązania Koła, o którym mowa jest w art. 43.

 

Art. 40.

 

Skład pierwszej kadencji zostanie wybrany spośród Członków Założycieli.

 

Art. 41.

 

Członkowie Zarządu mogą ubiegać się o następną kadencję, jeżeli nie wystąpiły okoliczności wymienione w art. 20.

 

 

 

Rozdział IX

 

Finansowanie Koła

 

 

 

Art. 42.

 

Koło finansuje swoją działalność z:

 

a)      dotacji Uczelni;

 

b)      dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

 

c)      dotacji, subwencji oraz darowizn osób fizycznych lub prawnych.

 

 

 

Rozdział X

 

Rozwiązanie Koła

 

 

 

Art. 43.

 

Koło ulega rozwiązaniu w przypadku:

 

a)      uchwały Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawionych do głosowania;

 

b)      decyzji podjętej przez Prorektora ds. Dydaktyki na wniosek kierownika Katedry, przy której Koło działa;

 

c)      decyzji podjętej przez Prorektora ds. Dydaktyki w przypadku rażącego lub uporczywego nieprzestrzegania przepisów ustawowych, statutu UEP, regulaminu Kół Naukowych UEP albo statutu Koła.

 

 

 

Rozdział XI

 

Postanowienia końcowe

 

 

 

Art. 44.

 

Status ulega zmianie na wniosek organów Koła. Decyzja podejmowana jest kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej  połowy członków Koła posiadających prawo głosu, w głosowaniu tajnym, po zaopiniowaniu przez Opiekuna Koła.

 

Art. 45.

 

W spotkaniach Koła mogą brać udział teoretycy i praktycy związani z obszarem działalności Koła.

 

Art. 46.

 

W sprawach nieuregulowanych decyzje podejmuje Zarząd.

 

Art. 47.

 

W sprawach spornych decyzje podejmuje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Koła.

 

Art. 48.

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2007 r.